Të dhënat tuaja personale

Duam t’ju informojmë për të dhënat personale të grumbulluara rreth jush nga një shoqëri ose disa shoqëri brenda grupit të shoqërive të Shell (“Shell”), për qëllimet dhe të drejtat tuaja në lidhje me këtë. Ju lutem zgjidhni më poshtë Njoftimin(et) e Privatësisë që lidhet me ju.

Këto Njoftime Privatësie mund të plotësohen më tej nga njoftime lokale/shtesë. Këto Njoftime janë gjithashtu të disponueshme në gjuhët vendase (aty ku zbatohet) nga faqja e internetit të Shell për vendin përkatës.

Ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni nëse keni pyetje ose shqetësime në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale - detajet e kontaktit gjenden në Njoftimin e Privatësisë përkatës më poshtë dhe nga faqja e internetit të Shell për shtetin tuaj.

 

Aplikant për punë

Informacione për individët që aplikojnë për punë, ose që marrin pjesë në një event rekrutimi ose i nënshtrohen një procesi vlerësimi me Shell.