Linku që ju keni zgjedhur do t’ju drejtojë në një faqe, e cila nuk kontrollohet nga Royal Dutch Shell plc apo nga ndonjë prej partnerëve të Shell Group. Si rrjedhojë, as Royal Dutch Shell plc, por as ndonjë prej partnerëve, të cilët Shell Group i mbështet, vlerëson, verifikon ose certifikon informacionin dhe materialet që përmban faqja e lidhëse e internetit. Kjo përfshin sponsorin e tij dhe çdo politikë, aktivitet apo shërbim të ofruar në këtë faqe, nga reklamat në këtë faqe apo në faqet lidhëse me të.

Faleminderit për vizitën tuaj në faqen e internetit të Shell.

Vazhdoni udhëtimin tuaj